Odborné vyjádření

Odborné vyjádření

expertizy - odhady - revize

Odborné vyjádření je názor prezentovaný odborníkem. Může být obecnější a slouží k poskytnutí odborného názoru nebo informací o konkrétní věci. Nemusí mít formální strukturu a často slouží k vysvětlení technických nebo odborných aspektů v jasnějším jazyce. Používá se ve všedních situacích, kde je potřeba sdělit odborný názor nebo poskytnout informace bez formálního postupu. U odborného vyjádření v první řadě zajímá jeho zadavatele odpověď na položenou otázku, která může být navíc i velmi stručná.

Názorným příkladem z oblasti elektrotechniky bude zpráva o provedené revizi (zpravidla výchozí nebo periodické) elektrického zařízení, která musí mít nálěžitosti dle §10 NV č.190/2022 Sb., ale formu a způsob jak bude sestavená je pouze doporučující příslušným elektrotechnickým předpisem pro revize elektrických zařízení

Znalecký posudek je výsledek zkoumání provedené znalcem.

Jde o dvě zcela odlišné formy písemných dokumentů, které poskytují odborný názor v rámci určitého oboru. Znalecký posudek je formální dokument, který má specifickou strukturu (formát) a je vytvořen znalcem. Jeho cílem je poskytnout nezávislý, podrobný a objektivní pohled na konkrétní otázky nebo problémy. Z hlediska posuzování jeho věrohodnosti a objektivity je důležitý i postup na jehož základě dospěl znalec k odpovědi na položenou otázku. Znalecký posudek se často používá jako důkazní prostředek v soudních řízeních nebo ve vztahu k právním, finančním nebo technickým otázkám v situacích, kde je potřeba jistá forma objektivního hodnocení skutečnosti a odborný názor od znalce.

Názorný příklad, kdy se jedná o zcela odlišné případy:

ODHAD CENY     OCEŇOVÁNÍ

.

Provádí se na základě dvou různých, zákonem přípustných cest, které mají navzájem odlišné právní důsledky.

  • ODHAD CENY = práce odhadce

    Pro odhad ceny a ocenění výrobku či služby je relativně jednoduché oslovit odborníka na ekonomiku – odhadce. Odhadce je oprávněný věc ocenit na základě živnostenského oprávnění (jedná se o živnost vázanou). Výsledkem jeho práce je pouze odborné vyjádření.

    ---

  • OCEŇOVÁNÍ = cena stanovená znalcem

    Má-li ocenění ve svém důsledku sloužit jako pomůcka pro rozhodování orgánu veřejné moci (například soudu), je nutné předpokládat, že se orgán veřejné moci bude ke znaleckému posudku chovat poněkud „vážněji“, než k odbornému vyjádření. Znalecký posudek má předepsané náležitosti. Autorem znaleckého posudku může být pouze znalec nebo znalecká kancelář, či znalecký ústav.

    ---