Zadání znaleckého posudku

Znalecký posudek je klíčovým prvkem v různých situacích. Je proto nad míru důležité zajistit, aby byl proveden kvalifikovaným a nezávislým znalcem.

Úkol pro zadavatele znaleckého posudku

Identifikujte potřebu proč vlastně znalecký posudek potřebujete.

Pro zadavatele znaleckého posudku jsou klíčové některé specifické úkoly a odpovědnosti. Zadavatel posudku má za úkol zajistit správné provedení posudku a získání relevantních a objektivních informací od znalce.

Zákon vyžaduje, aby znalecký posudek byl velmi podrobně strukturován. Prováděcí vyhláška č. 503/2020 Sb. v § 40, odst. 1 a 2 podrobně upravuje i to, jak má zadání posudku (znalecká otázka) vypadat:
a) otázka položená zadavatelem znaleckého posudku má být odborná,
b) údaj, pro jaké účely má být znalecký posudek použit,
c) skutečnosti sdělené zadavatelem, které mohou mít dle jeho názoru vliv na přesnost závěru znaleckého posudku.

Pokud zadavatel nesdělil znalci žádnou skutečnost, která může mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku, znalec to uvede v zadání znaleckého posudku.

Vyhláška zde úkoluje zadavatele znaleckého posudku a nikoli znalce. Ministerstvo ve vyhlášce klade důraz na slovo „odbornost“. Zadaná otázka má být odborná. To znamená, že nemá být triviální (jednoduchá). To však také znamená, že má být otázkou odbornou (questio facti) a nikoli otázkou právní (questio iuris). Právní problematiku má znát soud (iura novit curia).

Jak zadat znalecký posudek?

Prováděcí vyhláška v písmenu c) předpokládá erudovaného zadavatele. Ale zadavatelem může být také prostý člověk. Prostý člověk a někdy ani advokát, či soudce nebo státní zástupce není schopen dodržet vždy požadavek vyhlášky. Vy – zadavatelé jste obvykle laici v dané věci. Proto my znalci po zadavateli nemůžeme chtít, aby uvedl vždy „skutečnosti, které mohou mít vliv na přesnost závěru znaleckého posudku“. V posudku musíme uvést, že jste nám takové skutečnosti nesdělili (odstavec 2).

Zde je postup:
1) Vyberte znalce se seznamu znalců na potrálu Ministerstva spravedlnosti nebo z Komory soudních znalců České republiky, který je dostratečně erudovaný, má odborné znalosti a profesní dovednosti v oblasti, která je předmětem posudku.
2) Kontaktujte znalce, sdělte mu povahu problematiky a vysvětlete mu důvod, proč potřebujete jeho znalecký posudek.
3) Zkonzultujte problematiku celé záležitosti, případně položte znalci otázky, na které potřebujete znát odpověd.
4) Podiskutujte o podmínkách smlouvy na vypracování znaleckého posudku, včetně výše honoráře, termínů vyhotovení posudku a dalších podrobností.
5) Poskytněte znalci všechny relevantní informace a dokumenty týkající se problematiky v posudku. Čím více informací k dispozici bude znalec mít, tím přesnější bude jeho závěr.
6) Komunikujte se znalcem průběžně a ujistěte se, že má všechny potřebné podklady a informace. Mějte možnost reagovat na případné otázky nebo požadavky.
7) Po dokončení obdržíte oficiální dokument opatřený znaleckou pečetí - znalecký posudek, který obsahuje vyjádření znalce k dané problematice i postup jak k němu dospěl.