Základní informace

Pavel Raška je řádným členem Komory soudních znalců České republiky - sekce Elektronika a IT, Elektrotechnika a členem České fotovoltaické asociace. Poskytuje služby nezávislého experta v oblasti elektroniky, elektrotechniky případně fotovoltaiky. Povádí návrhy i optimalizace řešení, zpracovává projekty, reviduje elektrická zařízení a poskytuje odpovídající servis. Jako soudní znalec vykonává znaleckou činnost, vyhotovuje znalecké posudky z oblastí elektroniky a elektrotechniky. Zodpovídá otázky ve věcech odborných (technických) i ve věcech ekonomických (oceňování).

Znalecký posudek

Znalecký posudek je důležítý dokument vypracovaný soudním znalcem a velmi účinný nástroj, který nejlépe pomáhá v dokazování. Může mít listinnou nebo elektronickou podobu, případně ústní formu, která je zanesena do protokolu. Bude-li dodavatel nebo prodávající nucen na základě znaleckého posudku vaše práva uznat, pak vám náleží jednak náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění vašich práv včetně nákladů za znalecký posudek. (občanský zákoník § 1924). Proto neváhejte, kontaktujte znalce a znalecký posudek si nechte určitě vypracovat.

 • Ekonomika

  Týká se zejména oceňování věcí jako jsou například: počítač - počítačová síť - hardware a software - kancelářská technika - výpočetní technika - informační technologie - digitální domácnost - hudební, zvuková a obrazová elektronika, elektrický přístroj nebo elektrický stroj či elektrické zařízení, případně elektrotechnický výrobek. Často se jedná i o neoprávněné odběry elektrické energie, ocenění díla, určení výše způsobené škody - vady, atp.

 • Elektronika

  Znát technický stav výrobku a/nebo služby za účelem potřeby objektivizovat oprávněnost reklamace či její zamítnutí, může být tato informace pro jeho zadavatele klíčová. Zadavatelem znaleckého posudku může být prodejce či dodavatel služby na straně jedné, tak zákazník na straně druhé.

  Příkladem může být: počítač - grafická karta - počítačová síť - hudební - zvuková - obrazová - přenosová nebo dokonce i zabezpečovací technika (EKV, EPS, EZS, PTZS), elektrický přístroj, případně jakýkoliv elektronický výrobek, atp.

 • Elektrotechnika

  Úkolem znalce je posoudit technický stav věcí a prokázat její funkcionalistiku, případně vady pro nerůznější účely. Jako příklad může poslužit potřeba koupě, prodeje, vkladu do společnosti, modernizace zařízení, odpisy, opravy, provedení upgradu, navýšení ceny u technického zhodnocení nebo případy reklamačních řízení a sporů. Jako příklad mohou být: elektrické instalace - elektrické stroje a elektrická zařízení - fotovoltaické elektrárny nebo systémy, ale taky neoprávněné odběry elektřiny - účelově provedené revize - stanovení výše způsobené škody - odhalení vady v provedeném díle, atp.


Jak zadat znalecký posudek?

Znalec vypracuje znalecký posudek na základě objednávky nebo smlouvy o vyhotovení znaleckého posudku. Problematiku zadání do znaleckého posudku a správnou formulaci úkolu na znalce lze vyjasnit zcela individuálně, konzultací se znalcem. Za tímto účelem kontaktujte znalce telefonicky nebo e-mailem. Nad míru není zcela vyloučeno, že by pro zadání mohlo postačit zhlédnutí stránky "Jak zadat znalecký posudek".

 • Otázku na znalce obvykle pokládá orgán věřejné moci nebo právník. Může ji položit i osoba, která nemusí mít právní vzdělání, ale potřebuje znát důležitou odpověď.

  Znalecký posudek poskytuje jeho zadavateli odpovědi na položené otázky.

Konzultace - poradna

Soudní znalec poskytuje konzultace.

Znalec v oboru elektroniky a elektrotechniky je odborník, který má hluboké odborné znalosti v širokém spektru elektroteckých systémů, zařízení a technologií. Jeho role spočívá v poskytování objektivních a kvalifikovaných informací, které mohou být klíčové pro rozhodovací procesy v různých kontextech. Pomoc znalce bude nezbytná v situaci, kdy je zapotřebí odborný názor nebo posudek při řešení sporných technických otázek, návrhů nových projektů, opravách elektrických či elektronických zařízení nebo uplatňování práva z neuznaných reklamací.

Konzultace se znalcem je velmi užitečná služba, která dobře poslouží k přípravě jakéhokoliv znaleckého úkonu nebo jako prevence před vznikem reklamačních nedorozumění. Například v případech objektivizace některého jevu, posouzení funkcionalistiky přístroje pro účely ocenění, atp. Když konzultujete se znalcem v oblasti elektrotechniky, může vám být poskytnuto mnoho užitečných rad a informací jak diagnostikovat a vyřešit celou řadu sporných problémů, identifikovat závady, určit poruchy nebo chyby v elektrických obvodech. Znalec vám může být nápomocný i v návrhu, vývoji či s implementací, případně poskytne informace týkající se bezpečnosti elektrických instalací a zařízení. Můžete jej také požádat o hodnocení zda elektrické zařízení splňuje bezpečnostní předpisy resp. nechat si provést důkladnou revizi, abyste zajistili, že byly splněny příslušné normy. Znalec vás může také informovat o nejnovějších technologických trendech v oboru. Pomoc znalce může být klíčová při uzavírání dodavatelskoodběratelských smluv a rozhodování o nákupu týkající se možností vhodného výběru elektrických zařízení nebo komponent.