Znalecká činnost

Znaleckou činnost, jakož to nejvyšší odborné zkoumání věcí vykonává znalec ve veřejném zájmu. Slouží k ochraně práv fyzických nebo právnických osob. Náleží zde i konzultace v případech jak správně formulovat pokládané otázky, poradenství při uzavírání dodavatelskoodběratelských smluv a v ne poslední řadě i přesné formulování předmětu smlouvy uzavírané mezi stranami zhotovitele (dodavatele) a zadavatele. Za výsledek znalecké činnosti lze považovat znalecký posudek.


Znalecký posudek

Znalecký posudek je odůvodnitelný, věcně srozumitelný a zpravidla pracný důkaz, který závisí na odborných znalostech. Jeho účelem je získat podstatné informace, jež sehrávají významnou úlohu v řešení právně složitých situací pří soudním a/nebo správním řízení. Proto ve většině případů nelze očekávat jeho splnění na počkání.

Zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019Sb. v platném znění, je znalecký posudek charakterizován jako soubor výroků soudního znalce, který má náležitosti podle §28 výše uvedeného zákona. Tento zákon ukládá znalci mimo jiné, aby v posudku uvedl souhrn skutečností, k nimž při úkonu přihlížel. Musí své závěry řádně odůvodnit. Znalec je povinen písemný posudek na požádání státního orgánu osobně stvrdit, doplnit nebo jeho obsah blíže vysvětlit.

Znalecký posudek
Icon
z oboru

Ekonomika

Účelem znaleckého posudku je zpravidla stanovení ceny (ocenění) majetku a služby cenou obvyklou, v odůvodněných případech tržní hodnotou.
Jako znalec se specializuji na ceny a odhady v elektrotechnice a oceňování elektroniky.

Ekonomika - Ceny a odhady, více ...

Znalecký posudek
Icon
z oboru

Elektronika

Základní podmínkou jednoznačnosti znaleckého posudku je kvalitně položená otázka, která de facto je jeho zadáním. Jen ta implikuje možnost poskytnout relevantní znaleckou odpověď (znalecký výrok), který je zužitkovatelný v případech, kdy produkt anebo služba nesplňuje očekávané vlastnosti.

Elektronika, více ...

Znalecký posudek
Icon
z oboru

Elektrotechnika

O obsahu znaleckého posudku rozhoduje významným způsobem tzv. znalecká otázka (zadání pro znalce). O její formulaci je vhodné se předem poradit. Jen kvalitně položená otázka dává možnost znalci poskytnout rozhodující důkazní prostředek, který je zužitkovatelný při sporu.

Elektrotechnika, více ...

Znalecké dokazování

význam znaleckého posudku

Znalecké dokazování je velmi složitou a obtížnou činností. Posudek je „pouze“ důkazním prostředkem zachycující výsledky znaleckého zkoumání, neznamená žádnou degradaci expertizy. Pokud expertiza může přispět ke zdaru dokazování, jde o věc velmi záslužnou.

Další služby poskytované znalcem

Znalec poskytuje konzultace, další odborné služby a revize na základě předběžného ujednání. O datu a místě konání se jedná předem (zpravidla telefonicky nebo e-mailem).

Konzultace se znalcem poslouží v případech, kdy je potřeba účinnějších jednání při ozřejmování nejasností, sporů, reklamací i zvýšení prevence před vznikem reklamačních nedorozumění. Takovou konzultaci je nutno realizovat PŘED uskutečněním smluvního plnění. Konzultace je užitečná při přípravě jakéhokoliv znaleckého úkonu – například ocenění věci, posouzení určitého jevu atp.

Revize má za úkol podat zadavateli revize pravdivou, věcně srozumitelnou informaci o aktuálním stavu revidovaného předmětu. Znalec, zde v roli revizora, může navrhnout opatření, doporučit vhodný postup k odstranění vad a nedodělků, jenž povedou ke zlepšení celkového stavu.

Konzultace - poradna

Lze se poučit z případů, které se staly, přičemž nemusí jít pouze o reklamace.

Jedním ze základních instrumentů je smlouva o příslušné dodávce. Zkušenosti ze soudních i mimosoudních jednání ukazují, že mnohé případy souvisely s nedokonale sepsanou smlouvou.

Obsah konzultace

 • úvodní schůzka
 • formulace otázek
 • šetření na místě
 • zpracování nabídky
 • zpracování projektu
 • prezentace
 • zapracování připomínek
 • vyhotovení díla
 • předání díla

Návrhy - projekty

Znalec je účinným pomocníkem při sestavení smlouvy o dodávce výrobků, materiálů a dalších služeb. Nepřesnou smlouvou se rozšiřuje množina rizik, souvisejících s dodávkou a užíváním příslušných věcí či služeb. Tomuto jevu se nelze ubránit.

Kde může znalec pomoci

 • elektrické instalace
 • elektrická zařízení
 • elektronická zařízení
 • informační systémy
 • poplachové tísňové a zabezpečovací systémy
 • požární systémy
 • regulační / řídící systémy
 • videopřehledové systémy

Revize

Znalec může nejrůznějšími instrumenty budoucí rizika minimalizovat.

Aktivní konzultační práce znalce z Oboru pomůže účinně snížit náklady s případnými spory.

Revize v kompetenci znalce

 • výchozí
 • pravidelné
 • mimořádné
 • elektrických instalací

 • elektrických strojů

 • elektrických spotřebičů

 • elektrických zařízení

 • hromosvodů

 • ochran před účinky přepětí