Znalec

Ing. Pavel Raška

vykonává znaleckou činnost v oborech:

ELEKTRONIKA, odvětví elektronika

ELEKTROTECHNIKA, odvětví elektrotechnika

EKONOMIKA, odvětví ceny a odhady v elektrotechniceSoudní znalec je obvykle osloven při:

 • sporech (soudních i mimosoudních)
 • trestních stíhání (jak stranou orgánů činných v trestním řízení, tak i stranou podezřelého, obviněného či obžalovaného)
 • převodu majetků, zejména mezi propojenými osobami
 • uplatnění nároků na náhradu škod
 • reklamacích služeb či zboží
 • apod.


  Výsledkem znalecké činnosti je:

  Znalecký posudek

  který poslouží většinou k:

 • objektizaci určitého jevu
 • posouzení přístroje, hardware, software, vlastností či shody, případně jak jsou vlastnosti deklarovány v určitém dokumentu - například ve standardu
 • posouzení vlastností díla pro účely objektivizace autorských či souvisejících práv
 • účelu reklamačních řízení
 • stanovení ceny
 • apod.

 • Znalecká činnost

  Znalecká činnost je nejvyšší odborné zkoumání věcí vykonávané znalcem ve veřejném zájmu. Slouží pro účely ochrany práv fyzických nebo právnických osob. Za výsledek znalecké činnosti se považuje výrok znalce - znalecký posudek, podaný ať již v ústní formě nebo v písemné podobě opatřený znaleckou pečetí.
  více

  Znalecké dokazování

  Znalecké dokazování je velmi pracnou a složitou činností. Posudek je „pouze“ důkazním prostředkem zachycující výsledky znaleckého zkoumání. Neznamená žádnou degradaci expertizy, může-li expertiza přispět ke zdaru dokazování. Chce-li objednatel zvolit účinější nástroj, osloví znalce. Znalecký posudek vyhotoví pouze znalec, znalecká kancelář nebo znalecký ústav v listinné nebo elektronické podobě. Od znalců se vyžaduje značná pečlivost a zodpovědnost.

  Znalecký posudek

  Znalecký posudek je výsledek zkoumání provedené znalcem formulovaný do souboru výroků, který má náležitosti podle §28 zák. č. 254/2019 Sb. v platném znění. Jedná se o odůvodnitelný, věcně srozumitelný a zpravidla velmi pracný důkaz, který závisí na odborných znalostech. Jeho účelem je získat podstatné informace, jež sehrají významnou úlohu v řešení právně složitých situací při soudním a/nebo správním řízení.
  více

  Oceňování

  Odhady cen a oceňování lze provádět na základě dvou různých, zákonem přípustných cest, které mají navzájem odlišné právní důsledky. Pro odhad ceny a ocenění je relativně jednoduché oslovit odborníka na ekonomiku – odhadce. Odhadce je oprávněný věc ocenit na základě živnostenského oprávnění (jedná se o živnost vázanou). Výsledkem je ovšem pouze odborné vyjádření.

  Rozsah činnosti znalce

  Hlavní náplní činnosti znalce je odborná stránka v oboru elektronika a v oboru elektrotechnika . Posuzování funkcionalistiky, reklamací, vlastností, vlivů a vad v zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie, elektrických instalací, zařízení EPS, EZS (PTZS), IT, MaR, hromosvodů a ochran před účinky atmosferického a statického přepětí, způsob provedení ochrany před úrazem elektrickým proudem atp. Ocenění elektroniky včetně spotřební a vyjadřuje se i k cenám v elektrotechnice.

  Ing. Pavel Raška poskytuje konzultace a poradenství v případech dotazování, správném pokládání odborné otázky nebo přesném formulování předmětu smlouvy při uzavírání dodavatelsko-odběratelských vztahů. Konzultace dobře poslouží v případech, kdy je potřeba učinit jednání při ozřejmování nejasností, sporů, reklamací i zvýšení prevence před vznikem reklamačních nedorozumění. Takovou konzultaci je nutno realizovat před uskutečněním smluvního plnění. Konzultace se znalcem je velmi užitečná při přípravě jakéhokoliv znaleckého úkonu – například při oceněňování hmotného i nehmotného majetku anebo při posouzení určitého jevu